— Usein kysytyt kysymykset —

MIKÄ ON E-POWER?

E-Power on sähkömagneettinen laite, joka luo vastaosan verkon sähkölaitteiden aiheuttamille häiriöille.

E-Power on patentoitu ja monin eri testein todennuttu järjestelmä, jonka älykkäästi ohjattu hybridisuodatin parantaa sähköparametrejä ja suojaa verkkoa huonolta virran laadulta. Se koostuu kolmivaiheisesta induktiivisesta suodattimesta, joka muuttaa suodattimen impedanssiarvoa dynaamisesti ja mukautuu virtatehoon parantaakseen virran laatua sähkömagneettisella muunnoksella.

E-Power-teknologian tärkeimpiä etuja ovat: 1) energian säästö kokonaiskulutuksessa 2) tehokertoimen parantaminen 3) energiasiirron parantaminen ja linjahäviöiden vähennys 4) Virta- ja jännitepiikkien vähentäminen 4) Harmonisen kokonaissärön vähentäminen ja harmonisten taajuuksien uudelleenmääritys aaltomuotoa parantamalla 5) Energiatehokkuuden reaaliaikainen varmistaminen ja seuranta yksilöllisellä sisäänrakennetulla ohikytkentäteknologian kokoonpanolla.

E-Power on käytännössä passiivinen, sillä se koostuu lähinnä keloista ja loisteho-osista sekä kontaktoreista. Aktiivisia sähköosia ei juurikaan ole, lukuun ottamatta komentopiirilevyä sekä osia, kuten analysaattoreita, ohjelmoitavia logiikkoja, 24 V DS -virtalähteitä ja vastaavia.

Sisäiset häviöt ovat näin ollen minimaalisia ja koostuvat lähinnä suodattimen virtaosan rauta- ja kuparihäviöistä. Lisäksi suodattimien käämeissä käytetty alumiini vähentää häviötä.

Häiriöiden suodatus tapahtuu neljällä tasolla; taso riippuu syöttöjännitteestä, joka mahdollistaa eritehoiset sähkömagneettiset takaisinkytkentäpiirit.

Mitä puhtaamman aaltomuodon ja jännitteen verkkoon voi järjestää, sitä vähemmän vastusvoimia syntyy, mikä vuorostaan säästää energiaa. Moottoreihin kohdistuvat voimat siis heikentyvät, minkä ansiosta jarrutusmomentti pienenee, lämpöhäviö pienenee, rasitusmäärä vähenee ja laitteen käyttöikä pitenee.

Esimerkki kolmivaiheisesta epätahtimoottorista, jossa on vaihtosuuntaaja. Vaihtosuuntaajia on monia erilaisia. Kalliimmat ovat lähestulkoon puhtaasti siniaaltovaihtosuuntaajia, kun taas halvemmat saavat aikaan vääristyneemmän aaltomuodon (ts. vastavuoroiset harmoniset taajuudet). Kun moottorille syötetään vääristynyttä aaltomuotoa (esim. vastavuoroisia harmonisia taajuuksia), se tärisee ja kuluttaa noin 15 % enemmän energiaa. Vastavuoroiset harmoniset taajuudet pyörivät perusvärähtelyn vastaisesti, joka aiheuttaa vääntömomentin pulsaatiota, jarrutusmomenttia, lämpöhäviötä, rasitusta, ennenaikaisia vikoja ja käyttöiän vähentymistä.


Harmonisen kokonaissärön hyödyt

E-Power tarjoaa selviä hyötyjä virran harmonisten yliaaltojen osalta. Näitä ei kuitenkaan voi muuntaa tarkaksi numeroksi, sillä lopullinen suorituskyky riippuu E-Power-järjestelmän jälkeisistä kuormista. Tulokset vaihtelevat asennuspaikasta ja kohteesta toiseen.

Harmonisen kokonaissärömäärän (THDV) kohdalla hyödyt ovat pienempiä verrattaessa virran harmoniseen kokonaissäröön (THDI).

Tässä tapauksessa E-Poweria tulee tarkastella uraauurtavana teknologiana. Sen rakenteellisen muodon ansiosta osa suodattimesta voidaan yhdistää sarjaan sähköjärjestelmän kanssa, jolloin se toimii lähes reaktorina (joita käytetään usein kelojen kanssa, samansuuntaisesti kytkettyinä, absorboimaan harmonisia yliaaltoja) absorboimaan/vetämään puoleensa jännitteen harmonisia yliaaltoja, sillä sen impedanssi on sähköjärjestelmään verrattuna erittäin matala.

Tarkkojen lukujen antaminen olisi valitettavasti harhaanjohtavaa ja ammattietiikan vastaista.


Mitä tehokertoimen korjausjärjestelmä/kompensointijärjestelmä tekee?

Tehokertoimen korjausjärjestelmiä on kahta päätyyppiä:

1. Automaattinen tehokertoimen korjausjärjestelmä (nykyaikainen teknologia):

   • Tämä korjausjärjestelmä sytyttää sähköohjauksen ansiosta kondensaattorit nopeasti, jopa millisekunneissa.
   • Sitä käytetään yleensä, kun sähköjärjestelmässä on paljon loistehoa sekä laitteissa, jotka käynnistyessään absorboivat hetkellisesti paljon loistehoa (piikkejä).
   • Järjestelmä auttaa vähentämään loistehoa.
   • E-Poweriin verrattuna sen itsekulutus on korkeampi, se vaatii enemmän huoltoa ja vikojen riski on suurempi sähköjärjestelmän harmonisten yliaaltojen vuoksi                                                                                                                                                  2. Manuaalinen tehokertoimen korjausjärjestelmä (vanhentunut teknologia):
   • Ohjain yleensä kytkee kondensaattoreita kymmenen sekunnin välein. Joillakin malleilla toiminto on manuaalinen, joten laite on "liian hidas" aiheuttaakseen piikkejä.
   • Se asennetaan yleensä sähköympäristöihin, joissa loistehon käyttö on paljon vakaampaa.
   • E-Poweriin verrattuna sen itsekulutus on korkeampi, se vaatii enemmän huoltoa ja vikojen riski on suurempi sähköjärjestelmän harmonisten yliaaltojen vuoksi.
 • Tehokertoimen korjausjärjestelmä asennetaan samansuuntaisesti linjan kanssa, mutta asennustapoja on erilaisia: keskitetty, hajautettu, yhdistelty ja tiettyä kuormaryhmää ohjaava.
 • Paras ratkaisu tehokertoimen korjausjärjestelmän koon määrittämiseksi vaikuttaisi olevan tehokertoimen kokonaiskorjaus, sillä tämä kumoaa linjan siirtämän loistehon. Teollisuussovelluksissa käytetään kuitenkin yleensä osittaista tehokertoimen korjausta useista syistä:                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Tehokertoimen korjauksen hyödyt koskevat virran jakeluverkkoa ja siten suoraan energiantoimittajaa. Loppukäyttäjälle tehokertoimen korjaus tarkoittaa taas kulua, joka halutaan pitää mahdollisimman pienenä sekä yhteensopivana energiantoimittajan asettamien rajoitusten kanssa (tehokertoimen korjausjärjestelmän virta tulee siis pitää mahdollisimman pienenä).                                                                                                  2. Hypoteettisessa tehokertoimen kokonaiskorjauksessa sähköjärjestelmien kuormituksen tai parametrien muunnelma saattaa aiheuttaa ylivaiheistusta (verkkokapasiteetin kuormitus), joka on ehdottomasti energiantoimittajan ohjeiden vastaista, sillä se aiheuttaa vaarallisia ylijännitteitä.                                                              3. Kondensaattorien rakenteelliset toleranssit eivät mahdollista pankkien äärimmäisen tarkkaa mitoitusta.
 • Taloudelliset säästöt. Kun jakeluverkosta siirretään vähemmän loistehoa, sähkölaskujen lisämaksut ovat vältettävissä.
 • Voimajohtojen jännitehäviöiden väheneminen.
 • Voimajohtojen siirtokapasiteetin kasvattaminen.
 • Sähköjärjestelmän osien mitoituksen optimointi (muuntajat, virtakiskot, kaapelit, jne.)
 • Jos koko sähköverkkokondensaattorin resonanssitaajuus on liian lähellä verkossa ilmeneviä harmonisia yliaaltoja, nämä voimistuvat aiheuttaen ylijännitettä. Tästä seuraava virta kuumentaa kondensaattorin sekä virransyöttöjohdot, jolloin ylijännitesuojaus laukeaa. Kondensaattorit kannattaa harmonisten yliaaltojen vuoksi mitoittaa nimellisvirran kasvua ajatellen.
 • Tarkista mahdolliset vaaralliset resonanssit vertaamalla sähköverkon oikosulkuvirtaa kompensointijärjestelmän virtaan.
 • Tehokertoimen korjausjärjestelmän ylijännitesuojaukseen voidaan käyttää ylisuuria kondensaattoreita (esim. 440 V kondensaattori 400 V verkossa) sekä harmonisia suodattimia (erityisreaktoreja, jotka asetetaan sarjaan kondensaattorien kanssa ja viritetään sopivasti, jotta kokonaisreaktanssista tulee induktiivinen). Näiden koko määritellään verkon harmonisten yliaaltojen mukaan.
 • Resonanssivaikutus on siis ongelma, joka johtaa tehokertoimen korjausjärjestelmien kohdalla sähköverkon jännitteen harmonisten yliaaltojen yleistymiseen. Siihen tulee varautua, jotta sekä tehokertoimen korjausjärjestelmän että verkon vahingot voidaan välttää. E-Power-järjestelmään sisältyvillä laiteilla tätä ongelmaa ei ole.


Miten E-Power vaikuttaa tehokertoimen korjausjärjestelmään?

E-Power-järjestelmä auttaa ja suojaa tehokertoimen korjausjärjestelmää.

Tehokerroin koostuu kahdesta eri tyyppisestä kertoimesta:

 • Siirtymätehokerroin (vaihesiirtymästä johtuva siirtymäkerroin, joka aiheutuu sähkökuormituksen induktanssista, jolla varmistetaan, että absorboitunut virta on käytettyä jännitettä jäljessä).
 • Harmoninen tehokerroin (harmonisista yliaalloista johtuva tehokerroin, joka aiheutuu, kun käytettyä jännitettä kytketään epälineaarisesti, kuten esimerkiksi tasasuuntainten tai tehopuolijohteiden tapauksissa).

Todellinen tehokerroin on yhdistelmä kumpaakin edellä mainittua ja liittyy aiemmin esitettyihin tekijöihin, vaihesiirtymään sekä harmoniseen säröön. Alla oleva yhtälö yhdistää molemmat tehokertoimet:


E-Power-järjestelmä toimii lähinnä parantamalla virran aaltomuotoa ja lieventämällä THDI:tä, joka mahdollistaa lisähyötyjä toisen tyyppiselle tehokertoimelle. Lopputuloksena on parempi kokonaistehokerroin. E-Power vähentää lisäksi tehokertoimeen liittyvää loistehoa.

Sähkölinjaa pidetään yleisesti induktiivisena ja sen impedanssi kasvaa taajuuden myötä. Kondensaattorien impedanssi pienenee vastavuoroisesti taajuuden kasvaessa, jolloin suurempitaajuiset harmoniset yliaallot virtaavat piiriin yhdistettyjen kondensaattorien läpi.

Kasvavan arvoiset virrat tuottavat suurempia jännitteitä kondensaattorien eristeisiin, mikä voi johtaa liikarasitukseen ja ennenaikaisiin vikoihin.

E-Power parantaa kondensaattorien tehoa ja pitää ne käyttökuntoisina pidempään parannetun aaltomuodon ja THDI-vähennyksen ansiosta. E-Power pienentää sähköverkon tuottamien harmonisten yliaaltojen sekä vääristävien (epälineaaristen) kuormien aiheuttamaa kondensaattorien ylikuormittumisen todennäköisyyttä.

E-Power-järjestelmän avulla loisteho laskee yleensä välillä 15-25 %.

E-Power-järjestelmälle epäsuotuisa tilanne on sähköjärjestelmä, jossa on kapasitiivista loistehoa sekä alle 0,95 tehokerroin. Nämä olosuhteet vallitsevat usein ympäristöissä, joissa kuormitus aiheutuu suuresta elektroniikkamäärästä, esim. kuten DPC:t, viestintäantennit yms.

Näissä tapauksissa, asennettujen kuormien ominaisuuksien tunnistamiseksi on tehtävä lisäselvityksiä, jotta sähkökuormituksen laajuus voidaan määrittää suhteessa järjestelmän huipputehoon.

Suosittelemme asentamaan E-Power-järjestelmän sähköjärjestelmiin, joissa loisteho on induktiivista tai sähköjärjestelmiin, joissa loisteho on kapasitiivista ja tehokerroin on yli 0,95.


Kuinka ilmanvaihto ja omakulutus toimivat?

Kaikkia sähkökeskuksia tulee tuulettaa sähkö- ja muiden osien tuottaman lämmön poistamiseksi. Valittavissa ovat luonnollinen tai koneellinen ilmanvaihto. Jälkimmäisellä vaihtoehdolla on suurempi omakulutus, koska tuulettimia tai ilmastointilaitteita käytetään, Luonnollinen ilmanvaihto vuorostaan käyttää "hormivaikutusta". E-Power käyttää tätä menetelmää. E-Power-järjestelmällä sähkökeskuksen laitteet (analysaattorit, ohjelmoitavat logiikat, 24 V DC -virtalähteet yms.) aiheuttavat vain pieniä häviöitä. Suodattimen pienet häviöt, kuten rauta- ja kuparihäviöt täytyy poistaa. Lisäksi alumiiniset suodatinkäämit auttavat rajoittamaan häviömäärää.

Riittävän luonnollisen ilmanvaihdon varmistaminen takaa suodattimen tehokkaan ja pitkäaikaisen toiminnan.


Kuinka sähkömagneettinen takaisinkytkentäpiiri toimii?

Sähkömagneettinen induktio vaihtelee primaarisen ja sekundaarisen piirin välillä, valitusta säästötasosta riippuen. Sähkömagneettisen takaisinkytkentäpiirin laukaisemiseksi ja muuntamiseksi primaarisen ja sekundaarisen piirin välillä tulee laukaista jännitehäviö.

Tämä suodattimessa oleva vaihtelevatehoinen sähkömagneettinen virta (takaisinkytkentäpiiri) tarjoaa hyötyjä, joita voidaan muunnella valitun säästötason mukaan.


Mahdollisten säästöjen arvioimiseen vaaditut olosuhteet

- kuormitusverkosto (useiden toisistaan erillään toimivien sähkölaitteiden ryhmä) kuluttaa toimiessaan tarvitsemaansa enemmän energiaa, johtuen kuormituksista ja sähköjohdoille aiheutuvista häiriöstä. E-Power-järjestelmä toimii siis hyvin kohteissa, joissa on useita erilaisia kuormituksia (useita Kirchoff-solmuja):

- vaihteleva virrankulutus (virrankulutus vaihtelee suuresti työjakson aikana).

- sähköverkossa muodostuneet häiriöt ja häviöt (kaikissa sähköverkoissa on sähköjohto- ja kuormitushävikkiä).


Miksi kuormitusverkosto on tärkeä? Mikä on E-Powerin vaikutus?

Sähköverkon sähkökuormitusten läsnäolo sekä elektroniikkakuormitukset (epälineaariset kuormat) tuottavat harmonisia yliaaltoja, jotka vuorovaikuttavat jakelujärjestelmän impedanssin kanssa. Tuloksena on vääristymiä, vuotoja sekä useita kuormituksiin ja kohonneeseen energian kulutukseen liittyviä ongelmia. E-Power-järjestelmä määrittää harmoniset yliaallot uudelleen; tällä tavoin järjestelmä vähentää häviötä ja vääristymiä. Harmonisiin yliaaltoihin puuttuminen voi vähentää häviötä ja parantaa siten sähkön siirtoa ja vähentää sen kulutusta.

Harmonisen särön parannus vaikuttaa moottoriin positiivisesti, sillä epätahtimoottorin ulkoiseen osaan kiinnitetyssä staattorissa on käämit, joihin johdetaan vaihtovirtaa. Tämän tarkoituksena on luoda pyörivä magneettikenttä, jota roottori jahtaa. Jotkin harmoniset yliaallot luovat negatiivisen sekvenssin, joka on kentän pyörimissuunnan vastainen (etenkin negatiivisten sekvenssien, kuten 5. ,11., 17., jne. sekvenssin taajuudet). Tämä voi aiheuttaa moottorissa suurta häviötä sekä ennenaikaiseen vikaan johtavan ylikuumenemisen. E-Powerin ansiosta voidaan myös helposti parantaa tätä tilannetta, mutta tätä ei ole tällä hetkellä sisällytetty tarjoukseemme.

E-Power-järjestelmä parantaa lisäksi epäsäännöllisiä harmonisia yliaaltoja, etenkin virrassa olevia (nollasekvenssi, kuten 3., 9., 15. jne.), sekä vähentää nollavirtaa. Tämä ei tällä hetkellä sisälly tarjoukseemme.

Harmonisiin yliaaltoihin vaikuttaminen E-Powerilla voi vähentää häviötä ja parantaa aaltomuotoja ja sitä kautta tehokerrointa.

Tehokerroin siis paranee alavirran sähköjärjestelmän tehostuksen ansiosta, ilman sisäänrakennettuja kondensaattoreita.

LOPPUTULOS RIIPPUU KUITENKIN SÄHKÖVERKOSSA KÄYTETYISTÄ KUORMITUSTYYPEISTÄ. OLEMME HAVAINNEET ERI HARMONISTEN YLIAALTOJEN TOIMIVAN ERI TAPAUKSISSA. KAIKKI KUORMITUSVERKOSTOT OVAT ERILAISIA. E-POWER PYSTYY MUKAUTUMAAN NIIHIN TAATAKSEEN POSITIIVISEN VAIKUTUKSET HARMONISILLE YLIAALLOILLE.

E-Power-järjestelmä optimoi energian virtausta ja vähentää häviötä, laskee virran ja jännitteen huippulukemia, parantaa virran harmonisia yliaaltoja, parantaa tehokerrointa, vähentää sähköjohtojen lämpöhäviötä (Joulen ilmiöstä johtuen) ja optimoi siten kuormituksen absorboimaa virtaa. Tällä tavoin sähköjärjestelmästä saadaan tehokkaampi, virtaa absorboituu vähemmän ja sähkön kulutus laskee. Lisäksi kuormitukset toimivat paremmin ja vähentävät siten kulutusta ja pidentävät laitteiden käyttöikää.

Alla olevassa liitteessä on lyhyt laboratorioesitys yhteisyksiköstämme Firenzen yliopiston Smart Energy -laboratoriosta, jossa suoritimme testejä asentamalla E-Powerin sähköverkon jälkeen, joka koostui pelkästään elektroniikkakuormituksista. Esitys havainnollistaa E-Power-järjestelmän etuja, joiden laajuus on tosimaailman sovelluksissa vielä laboratoriokäyttöä suurempi.

Käytetyt mittausmenetelmät

Mittausmenetelmämme perustuu patentoituun ohitusjärjestelmäteknologiaamme. E-ohjainjärjestelmämme avulla voimme havainnollistaa E-Power-järjestelmän tuottamia säästöjä tieteellisellä tavalla.

Menetelmän toimivuutta ovat olleet todentamassa valvontaviranomaiset (Italian valtion virastot) sekä useat yliopistot. Testeissä on otettu huomioon pätöteho, joka on kaikkien E-Power-järjestelmän hyötyjen yleiskattava mittari.

Virran laatuparametrien parantumista voidaan tarkkailla vielä tehokkaammin jatkoanalyyseillä käyttämällä Dewesoftin ulkoista analysaattoria, jolla kyseiset parannukset voidaan ottaa niin sanotusti mikroskoopin alle tarkasteltaviksi.

Alla olevissa liitteissä on Dewesoftin esitys sekä kolmetuntinen Dewesoft-kenttäanalyysi, joka esittelee E-Power-järjestelmän selkeät edut. Huomaa, että Dewesoft-raportin tarkoituksena on vain analysoida virran laadun parannuksia ja se on niin ollen laadullinen raportti. Koska toteutuksen aikataulu on rajoitteellinen, testin ei tarvitse olla energian säästöä koskevalta luotettavuudeltaan samalla tasolla tavanomaisen IPMVP-protokollan vaihtoehdon C mukaisen neljätoista päivää kestävän testin kanssa.

Alla on luettelo parametreista, joita yleensä havaitsemme ja analysoimme Dewesoftin kanssa:


Jännitteen vähennyksen vaikutukset

Jännitteen vähentäminen ei voi johtaa positiivisiin tuloksiin. Epälineaaristen kuormitusten kohdalla jännitehäviöllä ei ole vaikutusta ja se saattaa jopa lisätä linjan häviötä. Lineaaristen kuormitusten tapauksissa tuotetun työn määrä vähenee tarjoamatta kuitenkaan säästöjä. Tarkemmin ilmaistuna kaikki riippuu alavirrassa syötetyistä kuormatyypeistä. Sähkölaitekuormat eivät vastaa herkästi jännitteen laskuun (jos ne liikkuvat sallitulla välillä), kun taas lineaariset kuormat aiheuttavat huomattavia teholaskuja sekä sitä vastaavan tehdyn työn vähenemisen. Näiden ääripäiden välillä on muita kuormituksia, jotka eivät sovi suoraan näihin pääluokkiin.

7 % jännitteen laskulla (3. tason käytössä) on keskimäärin vain noin 1 % vaikutus säästöihin.

Alla kuvatussa testissä käytettiin pientä 3/5 A E-Power-järjestelmää ja hakkuriteholähdettä (epälineaarisilla kuormituksilla). Selitystä ei tarvita, sillä linjan häviöiden kasvu jännitettä vähentäessä on ilmiselvää:

Alla on yhteenveto jännityksen vähentämisen vaikutuksista:

 1. Jännitteestä riippuvaiset kuormitukset (lineaariset kuormat, kuten perinteinen valaistus): oleellisia säästöjä ja suoritetun työn väheneminen (luksien lasku).
 2. Resistiiviset kuormat: säästöt ovat mahdollisia vain resistiivisillä kuormilla, joita ei hallita tehoelektroniikkapiireillä; näillä kuormilla säästö aiheuttaa sitä vastaavan työn määrän vähenemisen.
 3. Epätahtimoottorit, joissa ei ole nopeussäädettyä käyttöä (VSD): erittäin vähäiset säästöt (< 1 %), mikäli moottori toimii lähellä nimellistehoa (> 75 %). Pieni vähennys moottoritehossa, joka johtaa erittäin vähäisiin virran säästöihin, vähentäen kuitenkin työn määrää.
 4. VSD-moottorit: ei säästöjä (jännitteestä riippumattomat kuormat).
 5. Epälineaariset kuormat (sähköpiirillä hallittavat): ei säästöjä (jännitteestä riippumattomat kuormat).
 6. Jännitteen vähennys lisää linjahäviötä, kuten laboratoriotesteissä ja vertailuissa on nähtävissä. Linjahäviön kasvu näkyy myös tilanteissa, joissa E-Power toimii näkymättömästi (ohitustila). Laboratoriomittaukset suoritettiin ympäristössä, jossa linjahäviöt olivat erittäin pieniä todelliseen verkkoon nähden. Todellisessa käytössä linjan jännitteen laskusta johtuvat häviöt ovat suurempia.


Kuinka E-Power parantaa virran aaltomuotoa?

Alla olevassa liitteessä Firenzen yliopiston tieteellisen raportin kolmannessa luvussa kuvataan sähköilmiöiden parannusta E-Power-järjestelmää käytettäessä.

Jännitteen ja virran aaltomuodon muuntaminen parantaa virran aaltomuotoa.

E-Power parantaa aaltomuotoa huomattavasti, sillä tämä on ainut tapa optimoida epälineaarisia kuormia (elektronisia kuormia vakautetulla virralla), jotka eivät ole herkkiä jännitteen muutoksille.

Miksi E-Power-järjestelmä kannattaa asentaa

Loppuyhteenvetona suosittelen harkitsemaan E-Power-järjestelmää linjan ylävirtaan asennettavien laitteiden sarjaksi seuraavista syistä:

 • Energiatehokkuus
 • Häiriöiden/katkosten/joutoajan vähennys
 • Kuormien pidempi käyttöikä
 • Sähköverkon suojaaminen ja laitteiden pidempi käyttöikä
 • Vastavuoroisten harmonisten yliaaltojen vähennys
 • Nollavuoroisten harmonisten yliaaltojen vähennys
 • Virran ja jännitteen aaltomuodon parannus
 • Huippukertoimen vähennys
 • Tehokertoimen parannus
 • Loistehon vähennys
 • Häviöiden vähennys
 • Muuntajan suojaus (vähemmän harmonisia yliaaltoja ja vähemmän käyttöä)
 • E-Power toimii myös reaktanssina verkon kanssa rinnan ja vetää siten harmonisia yliaaltoja primaariseen piiriin ja puhdistaa sähkövoimaverkon. Samaa teknologiaa sovelletaan vaihtosuuntaajia sisältäviin virtapaneeleihin. Reaktanssi vähentää vaihtosuuntaajien aikaansaamien harmonisten yliaaltojen osuutta.

E-Powerilla on lisäksi muita hyötyjä, kuten energian säästö, häiriöiden/katkosten/joutoajan vähennys sekä laitteiden käyttöiän pidentäminen.